E2-satelltes.xml by Reinh@rd

 • Moin Reinh@rd, ich habe mal den "Thanks Butten" für dich aktiviert. ;)

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 10.08.2011


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  -> Yahsat 1A (52.5E)
  -> Eutelsat W3A (7.0E)
  -> Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  -> Eutelsat (16.0E)
  -> Atlantic Bird 1 (12.5W)


  Download: zip


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 13.08.2011


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  -> Eutelsat W2A (10.0E)
  -> Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  -> Turksat 2A/3A (42.0E
  -> Atlantic Bird 2 (8.0W
  -> Intelsat 905 (24.5W)


  Download: zip


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 14.08.2011


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  -> Eutelsat W2A (10.0E)
  -> Eutelsat W3A (7.0E)
  -> Eurobird 9A (9.0E)


  Download: zip


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 15.08.2011


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  -> Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  -> Hispasat (30.0W)
  -> Eutelsat W3A (7.0E)
  -> Eutelsat (16.0E)
  -> Eutelsat W2A (10.0E)
  -> Turksat 2A/3A (42.0E)


  Download: zip


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 16.08.2011


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:
  -> Eutelsat W2A (10.0E)
  -> Turksat 2A/3A (42.0E)
  -> Intelsat 12 (45.0E)
  -> Eutelsat W3A (7.0E)
  -> Astra 4A/1E (4.8E)
  -> Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  -> Atlantic Bird 1 (12.5W)
  -> Eutelsat (16.0E)
  -> Express AM44 (11.0W)


  ACHTUNG: NEUER SERVER
  ATTENTION: NEW SERVER


  Download: zip
  Download: tar.gz
  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 17.08.2011


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  -> Eutelsat (16.0E)
  -> Eutelsat W2A (10.0E)
  -> Eutelsat W3A (7.0E)
  -> Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  -> Hispasat (30.0W)
  -> Eurobird 9A (9.0E)
  -> Intelsat 905 (24.5W)


  ACHTUNG: NEUER SERVER
  ATTENTION: NEW SERVER


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 18.08.2011


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  -> Eutelsat W3A (7.0E)
  -> Astra 3/Thor-2 (23.5E)
  -> Eutelsat W2A (10.0E)
  -> Intelsat 905 (24.5W)
  -> Hispasat (30.0W)
  -> Intelsat 905 (24.5W)
  -> Intelsat 10-02/Thor (0.8W)


  ACHTUNG: NEUER SERVER
  ATTENTION: NEW SERVER


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 19.08.2011


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  -> Hellas Sat 2 (39.0E)
  -> Eutelsat W2A (10.0E)
  -> Eutelsat W3A (7.0E)
  -> NSS 7 (22.0W)
  -> Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  -> Intelsat 905 (24.5W)
  -> Intelsat 12 (45.0E)


  ACHTUNG: NEUER SERVER
  ATTENTION: NEW SERVER


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 20.08.2011 8:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:
  -> Eutelsat W3A (7.0E)
  -> Intelsat 905 (24.5W)
  -> Badr/Eurobird2 (26.0E)


  ACHTUNG: NEUER SERVER
  ATTENTION: NEW SERVER


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 20.08.2011 24:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  -> Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  -> Turksat 2A/3A (42.0E)
  -> Astra 4A/1E (4.8E)
  -> Atlantic Bird 2 (8.0W)
  -> Eutelsat (16.0E)
  -> Eutelsat W3A (7.0E)
  -> Astra 4A/1E (4.8E)
  -> Intelsat 905 (24.5W)


  ACHTUNG: NEUER SERVER
  ATTENTION: NEW SERVER


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 21.08.2011 18:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Intelsat 905 (24.5W)
  - Atlantic Bird 2 (8.0W)
  - Arabsat-5A (30.5E)
  - Eutelsat W2A (10.0E)


  ACHTUNG: NEUER SERVER
  ATTENTION: NEW SERVER


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 22.08.2011 21:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Eurobird 4A (4.0E)
  - Eutelsat W2A (10.0E)
  - Hispasat (30.0W)
  - Eutelsat W3A (7.0E)
  - Intelsat 905 (24.5W)


  ACHTUNG: NEUER SERVER
  ATTENTION: NEW SERVER


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 23.08.2011 19:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Atlantic Bird 2 (8.0W)
  - Express AM44 (11.0W)
  - Intelsat 905 (24.5W)
  - Atlantic Bird 1 (12.5W)
  - Hispasat (30.0W)


  ACHTUNG: NEUER SERVER
  ATTENTION: NEW SERVER


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 25.08.2011 21:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Hispasat (30.0W)
  - Astra 4A/1E (4.8E)
  - Amos/Thor 3 (4.0W)
  - Telstar 12 (15.0W)
  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Eutelsat W2A (10.0E)


  ACHTUNG: NEUER SERVER
  ATTENTION: NEW SERVER


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 27.08.2011 21:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Atlantic Bird 2 (8.0W)
  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Intelsat 905 (24.5W)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 29.08.2011 17:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Eutelsat W2A (10.0E)
  - Arabsat-5A (30.5E)
  - Telstar 12 (15.0W)
  - Atlantic Bird 1 (12.5W)
  - Intelsat 905 (24.5W)
  - Eutelsat W3A (7.0E)
  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Express AM44 (11.0W)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 30.08.2011 04:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Eutelsat W3A (7.0E)
  - Astra 4A (4.8E)
  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Intelsat 905 (24.5W)
  - Eutelsat W2A (10.0E)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 06.09.2011 21:30 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Eutelsat W4/W7 (36.0E)
  - Express AM44 (11.0W)
  - Eutelsat (16.0E)
  - Eutelsat W2A (10.0E)
  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 10.09.2011 24:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Intelsat 905 (24.5W)
  - Express AM44 (11.0W)
  - Astra 4A (4.8E)
  - Eurobird 4A (4.0E
  - Astra 1C (2.0E)
  - Eutelsat W3A (7.0E)
  - NSS 7 (22.0W)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 12.09.2011 20:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Eutelsat W3A (7.0E)
  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Astra (19.2E)
  - Astra 4A (4.8E)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 17.09.2011 16:30 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Atlantic Bird 2 (8.0W)
  - Atlantic Bird 1 (12.5W)
  - Astra 4A (4.8E)
  - Intelsat 24 (31.0E)
  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Express AM44 (11.0W)
  - Intelsat 702/Astra 1F (55.0E)
  - Intelsat 26 (50.3E)
  - Eutelsat W2A (10.0E)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 19.09.2011 24:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Intelsat 903 (34.5W)
  - Eutelsat (16.0E)
  - Atlantic Bird 2 (8.0W)
  - Astra 4A (4.8E)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 22.09.2011 24:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Intelsat 905 (24.5W)
  - Eutelsat (16.0E)
  - Atlantic Bird 1 (12.5W)
  - Hotbird (13.0E)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 24.09.2011 24:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Rascom QAF 1R (2.8E)
  - Eutelsat 3A (3.0E)
  - Astra 4A (4.8E)
  - Intelsat 17 (66.0E)
  - Intelsat 906 (64.2E)
  - Bonum 1 (56.0E)
  - NSS 12 (57.0E)
  - IS 702/Astra 1F/G-Sat 8 (55.0E)
  - Paksat 1 (38.0E)
  - Astra 1G (31.5E)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 30.09.2011 24:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Atlantic Bird 1 (12.5W)
  - Express AM44 (11.0W)
  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - NSS 806 (40.5W)
  - Intelsat 11 (43.1W)
  - Intelsat 14 (45.0W)
  - Intelsat 1R (50.0W)
  - Intelsat 805 (55.5W)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 01.10.2011 19:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Astra (19.2E)
  - Eutelsat (16.0E)
  - Eutelsat 3A (3.0E)
  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Atlantic Bird 2 (8.0W)
  - Atlantic Bird 1 (12.5W)
  - Intelsat 905 (24.5W)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 02.10.2011 24:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Atlantic Bird 1 (12.5W)
  - Intelsat 905 (24.5W)
  - Hispasat (30.0W)
  - Eutelsat W2A (10.0E)
  - Hellas Sat 2 (39.0E)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Hallo,
  wer kann mir mal kurz den genauen Vorteil dieser Datei erklären?
  Worin liegt genau der Unterschied an der Kanalsuche mit dieser Datei und der Netzwerksuche?


  Bei mir findet die automatische Suche (ich denke mit dieser Datei) und die Netzwerksuche die gleiche Anzahl an Sender, dauert auch die gleiche Zeit. Oder ist es besonders für Geräte ohne Netzwerksuche sinnvoll?


  Vielen Dank


  Dm8000 und Oozoon Exp.

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 07.10.2011 18:30 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Turksat 2A/3A (42.0E)
  - Astra 4A (4.8E)
  - Atlantic Bird 4A/Nilesat (7.0W)
  - Eutelsat W2A (10.0E)
  - Intelsat 905 (24.5W)
  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Eutelsat 3A (3.0E)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd

 • Moin, Moin,


  E2-satelltes.xml aktualisiert/updated 07.10.2011 24:00 CEST


  für / for
  - Enigma
  - Enigma²
  - Neutrino


  updated/aktualisiert:


  - Intelsat 10-02/Thor (0.8W)
  - Intelsat 905 (24.5W)
  - Atlantic Bird 2 (8.0W)


  Download: zip
  Download: tar.gz


  Grüße/Greetings


  Reinh@rd